סוגיות בהערכת שווי אופציות לעובדים במסגרת סקרי שכר

סוגיות בהערכת שווי אופציות לעובדים במסגרת סקרי שכר

רקע

אחת הסוגיות המרכזיות בביצוע סקרי שכר לחברות היא הערכת שווי אופציות לעובדים. הענקות אופציות נפוצות בקרב חברות ציבוריות וחברות שעתידות להפוך לציבוריות, והיא מהווה כלי יעיל ואפקטיבי למניעת עזיבת העובדים מחד ולתמרוץ עובדים מאידך. להענקת אופציות יש עלות כלכלית שנרשמת בדוחות הכספיים של החברות ומשפיע על שווי התגמול שנמדד יחד עם עלות השכר ונלוות.  במטרה להימנע מרישום שווי גבוה בספרי החברה בעת ביצוע סקרי שכר, יש להכיר מספר מושגי יסוד בהערכת שווי אופציות לעובדים ובהתאם לכך לתכנן מראש הענקות אופציות. להלן סקירה קצרה על תהליך החישוב שווי הוגן של אופציות ומשתנים המשפיעים על הוזלת השווי שירשם בדוחות:

*מודלים המשמשים לאמידת שווי הוגן של אופציות*

קיימים מספר מודלים המשמשים לאמידת שווי הוגן של אופציות. בין הבולטים שבהם ניתן לציין את מודל Black&Scholes (להלן: "B&S") והמודל הבינומי.

השימוש במודלים דורש מספר פרמטרים, כמפורט:

 • המחיר של נכס הבסיס למועד הענק;
 • מחיר המימוש;
 • שיעור ריבית חסרת סיכון לתקופה כמשך חיי האופציה;
 • משך חיי האופציה;
 • תנודתיות צפויה של נכס הבסיס;
 • מקדם מימוש מוקדם;
 • שיעור עזיבת העובדים וכן,
 • הדיבידנדים הצפויים בגין המניות.

מחיר נכס הבסיס – בחברות ציבוריות עם מניות בעלות סחירות טובה, נכס הבסיס הינו מחיר הסגירה של מניית החברה במועד הענקות אופציות לעובדים. בחברות פרטיות או בחברות בציבוריות בהן סחירות המניה נמוכה נדרש לבצע הערכת שווי מחיר מניה רגילה.

מחיר מימוש – התוספת אותה יידרש הניצע (מקבל האופציות) לשלם בזמן שירצה להפוך את האופציות למניות.  ככל שמחיר המימוש גבוה יותר ביחס למחיר המניה כך שווי האופציה נמוך יותר.

משך חיים לחישוב – תקופת חיי האופציה משפיעה באופן חיובי על השווי ההוגן של האופציה. ככל שתקופת החיים ארוכה יותר שווי האופציה גבוה יותר.

תנודתיות צפויה (סטיית התקן) – מדד התנודתיות המשמש במודלים לתמחור אופציות הוא סטיית התקן השנתית של שיעורי התשואה של המניה בחישוב רציף על פני ציר הזמן.

להלן הגורמים שיש לקחת בחשבון באמידת תנודתיות צפויה:

 • התנודתיות הגלומה בתוך אופציות סחירות למניות של החברה או מכשירים סחירים אחרים של החברה, הכוללים מאפייני אופציה, במידה שישנם;
 • תנודתיות העבר של מחיר המניה על פני התקופה המאוחרת ביותר שהיא, בדרך כלל, תואמת את התקופה הצפויה של האופציה;
 • משך הזמן שבו מניות הישות נסחרו בציבור;
 • הנטייה של התנודתיות לחזור לממוצע שלה וכן גורמים אחרים המצביעים על כך שהתנודתיות העתידית הצפויה עשויה להיות שונה מתנודתיות העבר;
 • מרווחי זמן רגילים ונאותים לצורך תצפיות מחיר המניה. על תצפיות מחיר המניה להיות עקביות מתקופה לתקופה ובנוסף להיות מבוטאת באותו מטבע בו נקובה תוספת המימוש.

הנחת העבודה היא בדרך כלל שמחיר המניה מתפלג בגבולות של סטיית התקן ההיסטורית. בהינתן סטיית תקן גבוהה יותר יהא השווי ההוגן של האופציה גבוה יותר, שכן הפיזור של מחיר המניה סביב הממוצע גדול יותר. כלומר מחיר המניה במהלך חיי האופציה יכול להגיע לרמות גבוהות יותר.

ריבית חסרת סיכון

שיעור ריבית חסרת הסיכון הינו התשואה הנגזרת באופן שוטף מהנפקות ממשלתיות נושאות ריבית נקובה בשיעור אפס (Zero-Coupon) של המדינה שבמטבע שלה מבוטאת תוספת המימוש, כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאומדן תקופת חיי האופציה. במידה ומחיר מימוש נקוב בדולר נשתמש באגרות חוב של ממשלת ארה"ב; ובמידה ומחיר המימוש נקוב בשקל נומינאלי ניעזר באגרות חוב ממשלתיות של ישראל. לשיעור ריבית השפעה לא מהותית על השווי ההוגן של האופציה.

תשואת דיבידנד

למדיניות הדיבידנד של החברה השפעה ישירה על שווי האופציה. במקרה של אופציות סחירות מסוג אירופאי, חלוקת הדיבידנד מקטינה את שווי האופציה, שכן מצד אחד מחזיק האופציה אינו זכאי לקבל דיבידנד; ומצד שני, נכס הבסיס מפחית מערכו את גובה הדיבידנד. במקרה של אופציות לעובדים, הרי שבמידה והאופציות הינן ללא מנגנון התאמה למשל במקרה של חלוקת דיבידנד, אזי ככל ששיעור הדיבידנד גבוה יותר כך שווי האופציה נמוך יותר.

שיעור עזיבת העובדים

שיעור עזיבת העובדים לפני תום תקופת ההבשלה Pre-vesting exit rate)) משפיע בצורה שלילית על גובה ההוצאה החשבונאית בגין האופציות שהוענקו. בהינתן מצב תחלופה של כוח אדם, יקטן שווי ההוצאה כתוצאה מעזיבת העובדים טרם תום תקופת ההבשלה. חשוב לציין, שההתחשבות בשיעור חילוט האופציות כתוצאה מעזיבת העובדים לפני תום תקופת ההבשלה מתבצעת בדרך של התאמת כמות האופציות שצפויות להבשיל בדוחות הכספיים של החברה ולא כחלק ממודל התמחור.

מקדם מימוש מוקדם – (Early exercise multiple) Suboptimal factor.

מודלים לתמחור אופציות סחירות מתייחסים לאפשרות מימוש מוקדם רק במקרה של אופציה אמריקנית. מחקרים שעקבו אחרי הענקות אופציות לעובדים בארה"ב מצביעים על כך, שככל שהעלייה במחיר נכס הבסיס חזקה יותר, כך ההסתברות שהאופציה תגיע למימוש בתום חייה קטנה יותר. מכאן, בהינתן אפשרות למימוש מוקדם צריך מחיר האופציה לגלם שווי נמוך יותר. הממצאים מצביעים על כך, שבתגובה לעליית מחיר המניה מעל לרמה מסוימת, שמעל פי 1.5 עד 3 ממחיר מימוש האופציה ביום הענקה. למקדם מימוש מוקדם השפעה מהותית על שווי האופציה, ככל שמקדם נמוך יותר כך שווי אופציה יקטן. לקריאה נוספת – https://www.laorc.co.il/post/salary-survey

Comments are closed.